การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
ผู้แต่งร่วม :
พฤกษ์ อักกะรังสี, ธาดา วรุณโชติกุล
รหัสดีโอไอ :

เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล and others. 2551. การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.243

เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล and others. (2551) การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.243

เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล and others. การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.243

เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล and others. (2551) การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2008.243