บทบาทของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
บทบาทของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร
ผู้แต่งร่วม :
พรพิมล ตรีโชติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร. 2551. บทบาทของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร. (2551) บทบาทของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร. บทบาทของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร. (2551) บทบาทของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0