ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขา รอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขา รอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขา รอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุปราณี สีสวยหูต
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุปราณี สีสวยหูต. 2552. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขา รอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.459

สุปราณี สีสวยหูต. (2552) ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขา รอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.459

สุปราณี สีสวยหูต. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขา รอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.459

สุปราณี สีสวยหูต. (2552) ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขา รอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.459

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 33
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
บทคัดย่องานวิจัยทางการศึกษา ประชากรศึกษาและสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล