การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นาถธิดา วีระปรียากูร
ผู้แต่งร่วม :
-

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. 2550. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. ขอนแก่น:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. (2550) การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. ขอนแก่น:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.

นาถธิดา วีระปรียากูร,นาถธิดา วีระปรียากูร..[และคนอื่นๆ]. (2550) การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 369
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 378
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษา