ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เบญจพร สุรารักษ์
ผู้แต่งร่วม :
ประทิน กุลละวณิชย์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ
รหัสดีโอไอ :

เบญจพร สุรารักษ์ and others. 2551. ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2008.156

เบญจพร สุรารักษ์ and others. (2551) ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2008.156

เบญจพร สุรารักษ์ and others. ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2008.156

เบญจพร สุรารักษ์ and others. (2551) ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2008.156