การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2)
การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2)
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2)
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นาถธิดา วีระปรียากูร
ผู้แต่งร่วม :
นฤมล ลีลายุวัฒน์, นงนุช เศรษฐเสถียร, นันทรัตน์ โฆมานะสิน, ชาตรี เศรษฐเสถียร, จตุพร วิชิตสระน้อย
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นาถธิดา วีระปรียากูร. 2552. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2). ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.147

นาถธิดา วีระปรียากูร. (2552) การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2). มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.147

นาถธิดา วีระปรียากูร. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2). ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.147

นาถธิดา วีระปรียากูร. (2552) การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2). มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.147

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 175
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 180
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0