ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริพงษ์ เปรมจิต
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริพงษ์ เปรมจิต. 2551. ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ศิริพงษ์ เปรมจิต. (2551) ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ศิริพงษ์ เปรมจิต. ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.

ศิริพงษ์ เปรมจิต. (2551) ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.