ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก
ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก
ชื่อเรื่อง :
ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม
ผู้แต่งร่วม :
พจมาลย์ โตเทียม, อัษฎางค์ พลนอก
รหัสดีโอไอ :

เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม and others. 2552. ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก. พิษณุโลก:คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.60

เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม and others. (2552) ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.60

เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม and others. ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก. พิษณุโลก:คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.60

เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม and others. (2552) ผลของหญ้าดอกขาว ต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2009.60

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0