กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ
กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พีรพล อนุมานศิริกุล
ผู้แต่งร่วม :
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พีรพล อนุมานศิริกุล. 2551. กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พีรพล อนุมานศิริกุล. (2551) กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พีรพล อนุมานศิริกุล. กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

พีรพล อนุมานศิริกุล. (2551) กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0