การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ชื่อเรื่อง :
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นเรศ หาญพิทักษ์กุล
ผู้แต่งร่วม :
ภูษณิศา เตชเถกิง
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นเรศ หาญพิทักษ์กุล. 2552. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.34

นเรศ หาญพิทักษ์กุล. (2552) การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.34

นเรศ หาญพิทักษ์กุล. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.34

นเรศ หาญพิทักษ์กุล. (2552) การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.34

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 280
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 92
วิชาการ :
 180
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 12