การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส
การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส
ชื่อเรื่อง :
การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมจิตร อยู่เป็นสุข
ผู้แต่งร่วม :
-

สมจิตร อยู่เป็นสุข. 2532. การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส. สาขาวิชาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมจิตร อยู่เป็นสุข. (2532) การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมจิตร อยู่เป็นสุข. การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมจิตร อยู่เป็นสุข. (2532) การแยกและการคัดเลือกบักเตรีที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0