ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาวดี แย้มพราม
ผู้แต่งร่วม :
-

สุภาวดี แย้มพราม. 2549. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

สุภาวดี แย้มพราม. (2549) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

สุภาวดี แย้มพราม. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

สุภาวดี แย้มพราม. (2549) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 135
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 37
วิชาการ :
 86
สังคม/ชุมชน :
 12
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0