การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทัศนีย์ เหลืองตระกาลกูร
ผู้แต่งร่วม :
กัลยาณี คูณมี
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทัศนีย์ เหลืองตระกาลกูร. 2552. การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2009.74

ทัศนีย์ เหลืองตระกาลกูร. (2552) การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2009.74

ทัศนีย์ เหลืองตระกาลกูร. การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2009.74

ทัศนีย์ เหลืองตระกาลกูร. (2552) การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2009.74

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 40
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 27
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0