การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี โดยการใช้วีดีโอเทปกับการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อช่วยสอน
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี โดยการใช้วีดีโอเทปกับการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อช่วยสอน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี โดยการใช้วีดีโอเทปกับการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อช่วยสอน
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คนึงนิจ อาจณรงค์
ผู้แต่งร่วม :
-

คนึงนิจ อาจณรงค์. 2533. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี โดยการใช้วีดีโอเทปกับการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อช่วยสอน. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร;

คนึงนิจ อาจณรงค์. (2533) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี โดยการใช้วีดีโอเทปกับการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อช่วยสอน . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

คนึงนิจ อาจณรงค์. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี โดยการใช้วีดีโอเทปกับการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อช่วยสอน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.

คนึงนิจ อาจณรงค์. (2533) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี โดยการใช้วีดีโอเทปกับการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อช่วยสอน . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0