การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พีรชัย กุลชัย
ผู้แต่งร่วม :
สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี
รหัสดีโอไอ :

พีรชัย กุลชัย,สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี. 2551. การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.31

พีรชัย กุลชัย,สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี. (2551) การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี. ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.31

พีรชัย กุลชัย,สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี. การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.31

พีรชัย กุลชัย,สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี. (2551) การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี. ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2008.31

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0