ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณรงค์ชัย นวลจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณรงค์ชัย นวลจันทร์. 2552. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;

ณรงค์ชัย นวลจันทร์. (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.

ณรงค์ชัย นวลจันทร์. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. . ลพบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2552.

ณรงค์ชัย นวลจันทร์. (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.