การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
ผู้แต่งร่วม :
อุทัย วิชัย, มยุรี กระจายกลาง

ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล and others. 2552. การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล and others. (2552) การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล and others. การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล and others. (2552) การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0