การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน
การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระ ศรีอริยะกุล
ผู้แต่งร่วม :
วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์

วีระ ศรีอริยะกุล,วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. 2552. การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

วีระ ศรีอริยะกุล,วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. (2552) การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.

วีระ ศรีอริยะกุล,วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552. Print.

วีระ ศรีอริยะกุล,วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. (2552) การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0