พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ
พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ชื่อเรื่อง :
พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประเสริฐ ลักษณ์สมยา
ผู้แต่งร่วม :
วีระชัย ชูพิศาลยโรจน์

ประเสริฐ ลักษณ์สมยา,วีระชัย ชูพิศาลยโรจน์. 2550. พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ. นครนายก:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประเสริฐ ลักษณ์สมยา,วีระชัย ชูพิศาลยโรจน์. (2550) พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์:นครนายก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประเสริฐ ลักษณ์สมยา,วีระชัย ชูพิศาลยโรจน์. พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ. นครนายก:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประเสริฐ ลักษณ์สมยา,วีระชัย ชูพิศาลยโรจน์. (2550) พัฒนาระบบตรวจวัดระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์:นครนายก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำของประเทศสิงคโปร์
กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน