การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
ผู้แต่งร่วม :
-

ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ. 2553. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ. (2553) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ. (2553) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0