การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กรกนก อิงคนินันท์
ผู้แต่งร่วม :
นันทกา โกรานา, กนกวรรณ ช้างวิจิตร
รหัสดีโอไอ :

กรกนก อิงคนินันท์ and others. 2553. การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.26

กรกนก อิงคนินันท์ and others. (2553) การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.26

กรกนก อิงคนินันท์ and others. การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.26

กรกนก อิงคนินันท์ and others. (2553) การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2010.26

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0