การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 1 /
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 1 /
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 1 /
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภิญญา วรศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
เกื้อจิตต์ ฉิมทิม
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุภิญญา วรศักดิ์. 2552. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 1 /. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2009.127

สุภิญญา วรศักดิ์. (2552) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 1 / . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2009.127

สุภิญญา วรศักดิ์. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 1 /. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2009.127

สุภิญญา วรศักดิ์. (2552) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 1 / . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2009.127

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 285
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 138
วิชาการ :
 147
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0