การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกษสุดา ศรีวงค์
ผู้แต่งร่วม :
สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์, อมรรัตน์ ภิญโญอนันต์ตพงษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกษสุดา ศรีวงค์. 2552. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

เกษสุดา ศรีวงค์. (2552) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เกษสุดา ศรีวงค์. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.

เกษสุดา ศรีวงค์. (2552) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 26
Full-Text :
 2019
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1659
วิชาการ :
 331
สังคม/ชุมชน :
 6
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 49