กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สาโรช ยกให้
ผู้แต่งร่วม :
ผดุงชัย ภู่พัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สาโรช ยกให้. 2553. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. , มหาวิทยาลัยนเรศวร;

สาโรช ยกให้. (2553) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

สาโรช ยกให้. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

สาโรช ยกให้. (2553) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 382
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 267
วิชาการ :
 119
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0