รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19
รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19
ชื่อเรื่อง :
รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19
ปี :
[25__]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19
ผู้แต่งร่วม :
-

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. [25__]. รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. ([25__]) รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. กรุงเทพฯ:ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [25__]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. ([25__]) รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19. ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0