รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีศึกษากรณีที่เสนอของบประมาณประจำปี 2533 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขานิติศาสตร์โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์
รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีศึกษากรณีที่เสนอของบประมาณประจำปี 2533 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขานิติศาสตร์โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์
ชื่อเรื่อง :
รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีศึกษากรณีที่เสนอของบประมาณประจำปี 2533 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขานิติศาสตร์โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพย์อร ไชยณรงค์
ผู้แต่งร่วม :
-

ทิพย์อร ไชยณรงค์,โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. 2534. รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีศึกษากรณีที่เสนอของบประมาณประจำปี 2533 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขานิติศาสตร์โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. กรุงเทพฯ:กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทิพย์อร ไชยณรงค์,โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. (2534) รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีศึกษากรณีที่เสนอของบประมาณประจำปี 2533 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขานิติศาสตร์โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทิพย์อร ไชยณรงค์,โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีศึกษากรณีที่เสนอของบประมาณประจำปี 2533 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขานิติศาสตร์โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. กรุงเทพฯ:กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทิพย์อร ไชยณรงค์,โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. (2534) รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรีศึกษากรณีที่เสนอของบประมาณประจำปี 2533 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขานิติศาสตร์โดย ทิพย์อร ไชยณรงค์. กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0