ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชื่อเรื่อง :
ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ
ผู้แต่งร่วม :
อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ. 2553. ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ. (2553) ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพ ฯ.

ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ. ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. . กรุงเทพ ฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ. (2553) ความรับผิดทางอาญาของการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพ ฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0