ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553
ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553
ชื่อเรื่อง :
ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภัลธิดา ชื่นจิตต์
ผู้แต่งร่วม :
ธนัช กนกเทศ,

ภัลธิดา ชื่นจิตต์. 2555. ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภัลธิดา ชื่นจิตต์. (2555) ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553 . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภัลธิดา ชื่นจิตต์. ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภัลธิดา ชื่นจิตต์. (2555) ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553 . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0