การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP
การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP
ชื่อเรื่อง :
การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กุลศักดิ์ ช่วยชู
ผู้แต่งร่วม :
นันทวัฒน์ บรมานันท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กุลศักดิ์ ช่วยชู. 2553. การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กุลศักดิ์ ช่วยชู. (2553) การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กุลศักดิ์ ช่วยชู. การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

กุลศักดิ์ ช่วยชู. (2553) การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0