แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
ชื่อเรื่อง :
แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้แต่งร่วม :
อัครพงศ์ อั้นทอง,, กรวรรณ สังขกร,, สุเมธ พฤกษ์ฤดี,
รหัสดีโอไอ :

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. 2553. แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย. เชียงใหม่:สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.56

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. (2553) แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.56

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย. เชียงใหม่:สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.56

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. (2553) แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2010.56

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 156
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 47
วิชาการ :
 107
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0