ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พวงทิพย์ แก้วทับทิม
ผู้แต่งร่วม :
ธวัช ชิตตระการ, ไมตรี แก้วทับทิม
รหัสดีโอไอ :

พวงทิพย์ แก้วทับทิม and others. 2552. ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว. สงขลา:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2009.8

พวงทิพย์ แก้วทับทิม and others. (2552) ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2009.8

พวงทิพย์ แก้วทับทิม and others. ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว. สงขลา:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2009.8

พวงทิพย์ แก้วทับทิม and others. (2552) ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2009.8