การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน
การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อาฮามะ เจะวานิ
ผู้แต่งร่วม :
สมนึก จารุดิลกกุล,

อาฮามะ เจะวานิ. 2553. การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน. สาขาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อาฮามะ เจะวานิ. (2553) การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

อาฮามะ เจะวานิ. การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.

อาฮามะ เจะวานิ. (2553) การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0