การพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพท้องถิ่นในโครงการ"ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2551)
การพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพท้องถิ่นในโครงการ"ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2551)
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพท้องถิ่นในโครงการ"ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2551)
ปี :
2547-2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัตนา สำโรงทอง
ผู้แต่งร่วม :
หทัยรัตน์ พุ่มคชา, พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ, เยาวลักษณ์ อนุรักษ์, สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล, พิเชษฐ์ หนองช้าง

รัตนา สำโรงทอง,รัตนา สำโรงทอง..[และคนอื่นๆ]. 2547-2551. การพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพท้องถิ่นในโครงการ"ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2551). กรุงเทพฯ:วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา สำโรงทอง,รัตนา สำโรงทอง..[และคนอื่นๆ]. (2547-2551) การพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพท้องถิ่นในโครงการ"ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2551). วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา สำโรงทอง,รัตนา สำโรงทอง..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพท้องถิ่นในโครงการ"ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2551). กรุงเทพฯ:วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547-2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัตนา สำโรงทอง,รัตนา สำโรงทอง..[และคนอื่นๆ]. (2547-2551) การพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพท้องถิ่นในโครงการ"ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดน่าน" เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตุลาคม 2547-กุมภาพันธ์ 2551). วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 65
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2538-2539
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม