อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมศักดิ์ สุกเพ็ง
ผู้แต่งร่วม :
จรัญ ภักดีธนากุล,

สมศักดิ์ สุกเพ็ง. 2554. อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย. สาขาวิชานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ สุกเพ็ง. (2554) อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ สุกเพ็ง. อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมศักดิ์ สุกเพ็ง. (2554) อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0