การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบแฟ้มประวัติการรักษา : กรณีศึกษาระบบงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันบำราศนราดูร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบแฟ้มประวัติการรักษา : กรณีศึกษาระบบงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันบำราศนราดูร
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบแฟ้มประวัติการรักษา : กรณีศึกษาระบบงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันบำราศนราดูร
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชนะพล ฉาไธสง
ผู้แต่งร่วม :
จันทนา ผ่องเพ็ญศรี
รหัสดีโอไอ :

ชนะพล ฉาไธสง. 2551. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบแฟ้มประวัติการรักษา : กรณีศึกษาระบบงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันบำราศนราดูร. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.33

ชนะพล ฉาไธสง. (2551) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบแฟ้มประวัติการรักษา : กรณีศึกษาระบบงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันบำราศนราดูร . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.33

ชนะพล ฉาไธสง. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบแฟ้มประวัติการรักษา : กรณีศึกษาระบบงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันบำราศนราดูร. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.33

ชนะพล ฉาไธสง. (2551) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบแฟ้มประวัติการรักษา : กรณีศึกษาระบบงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันบำราศนราดูร . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2008.33