การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุกัญญา ปริสัญญกุล
ผู้แต่งร่วม :
เกสรา ศรีพิชญาการ, นันทพร แสนศิริพันธ์, อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกุล, พจนีย์ ภาคภูมิ, จิราวรรณ ดีเหลือ
รหัสดีโอไอ :

สุกัญญา ปริสัญญกุล. 2549. การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.1

สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2549) การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.1

สุกัญญา ปริสัญญกุล. การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.1

สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2549) การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0