บทบาทของนักธุรกิจไทยกับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ในปี 2558 (ค.ศ.2015)
บทบาทของนักธุรกิจไทยกับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ในปี 2558 (ค.ศ.2015)
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของนักธุรกิจไทยกับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ในปี 2558 (ค.ศ.2015)
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มรกต ยิบอินซอย
ผู้แต่งร่วม :
-

มรกต ยิบอินซอย. 2554. บทบาทของนักธุรกิจไทยกับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ในปี 2558 (ค.ศ.2015). กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร;

มรกต ยิบอินซอย. (2554) บทบาทของนักธุรกิจไทยกับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ในปี 2558 (ค.ศ.2015). สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

มรกต ยิบอินซอย. บทบาทของนักธุรกิจไทยกับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ในปี 2558 (ค.ศ.2015). กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554. Print.

มรกต ยิบอินซอย. (2554) บทบาทของนักธุรกิจไทยกับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community (AEC) ในปี 2558 (ค.ศ.2015). สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 42
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 36
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่นที่ 29 ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS