การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
ผู้แต่งร่วม :
ณัฐกฤตา สุวรรณทีป, จิราภรณ์ พงษ์โสภา

สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. 2557. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต;

สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2557) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557. Print.

สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2557) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 730
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 699
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0