การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชัยยศ ชาวระนอง
ผู้แต่งร่วม :
-

ชัยยศ ชาวระนอง. 2556. การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต;

ชัยยศ ชาวระนอง. (2556) การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ชัยยศ ชาวระนอง. การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556. Print.

ชัยยศ ชาวระนอง. (2556) การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 1276
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 629
วิชาการ :
 603
สังคม/ชุมชน :
 54
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0