องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ผู้แต่งร่วม :
ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
รหัสดีโอไอ :

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม. 2555. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.36

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม. (2555) องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.36

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.36

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม. (2555) องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.36

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 68
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 27
วิชาการ :
 43
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0