การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น
การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น
ชื่อเรื่อง :
การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุษา อ้นทอง
ผู้แต่งร่วม :
จารีย์ พรหมเกิด

อุษา อ้นทอง. 2556. การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

อุษา อ้นทอง. (2556) การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

อุษา อ้นทอง. การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556. Print.

อุษา อ้นทอง. (2556) การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 14
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0