ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิริยา วิรานันท์
ผู้แต่งร่วม :
ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข

วิริยา วิรานันท์. 2555. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

วิริยา วิรานันท์. (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

วิริยา วิรานันท์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.

วิริยา วิรานันท์. (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.