การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทาเหมืองแร่ทองคา กรณีศึกษาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทาเหมืองแร่ทองคา กรณีศึกษาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทาเหมืองแร่ทองคา กรณีศึกษาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจนา ยาอุด
ผู้แต่งร่วม :
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
รหัสดีโอไอ :

กาญจนา ยาอุด. 2556. การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทาเหมืองแร่ทองคา กรณีศึกษาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2013.61

กาญจนา ยาอุด. (2556) การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทาเหมืองแร่ทองคา กรณีศึกษาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2013.61

กาญจนา ยาอุด. การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทาเหมืองแร่ทองคา กรณีศึกษาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2013.61

กาญจนา ยาอุด. (2556) การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการทาเหมืองแร่ทองคา กรณีศึกษาอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2013.61

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 386
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 112
วิชาการ :
 286
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0