อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง
อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง
ชื่อเรื่อง :
อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสภิดา ชิดชื่นเชย
ผู้แต่งร่วม :
วิเชียร กีรตินิจกาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, วัฒนา อาจวิชัย
รหัสดีโอไอ :

โสภิดา ชิดชื่นเชย. 2552. อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.24

โสภิดา ชิดชื่นเชย. (2552) อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.24

โสภิดา ชิดชื่นเชย. อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.24

โสภิดา ชิดชื่นเชย. (2552) อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.24

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 42
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 48
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0