แนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุดสันต์ สุทธิพิศาล
ผู้แต่งร่วม :
-

สุดสันต์ สุทธิพิศาล. 2555. แนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ:สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

สุดสันต์ สุทธิพิศาล. (2555) แนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สุดสันต์ สุทธิพิศาล. แนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ:สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555. Print.

สุดสันต์ สุทธิพิศาล. (2555) แนวทางการปรับใช้ผ้าพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 819
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 162
วิชาการ :
 376
สังคม/ชุมชน :
 281
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0