การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น
การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น
ชื่อเรื่อง :
การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุษา อ้นทอง
ผู้แต่งร่วม :
จารีย์ พรหมเกิด
รหัสดีโอไอ :

อุษา อ้นทอง. 2556. การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2013.14

อุษา อ้นทอง. (2556) การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2013.14

อุษา อ้นทอง. การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2013.14

อุษา อ้นทอง. (2556) การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/TSU.res.2013.14

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 79
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 55
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 20
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0