การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน
การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. 2558. การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DEQP.res.2015.1

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. (2558) การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DEQP.res.2015.1

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DEQP.res.2015.1

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. (2558) การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DEQP.res.2015.1

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 561
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 483
วิชาการ :
 78
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0