การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บัณฑิต อินณวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
จันจิรา จินโนรส, กัญจน์พร น้้ำประสานไทย, คงวุฒิ นิรันตสุข
รหัสดีโอไอ :

บัณฑิต อินณวงศ์. 2559. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.27

บัณฑิต อินณวงศ์. (2559) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.27

บัณฑิต อินณวงศ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.27

บัณฑิต อินณวงศ์. (2559) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.27

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 92
Full-Text :
 1232
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 560
วิชาการ :
 598
สังคม/ชุมชน :
 72
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 79