การพัฒนาความสามารถของจุลินทรียืรวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์
การพัฒนาความสามารถของจุลินทรียืรวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถของจุลินทรียืรวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์. 2555. การพัฒนาความสามารถของจุลินทรียืรวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.52

สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์. (2555) การพัฒนาความสามารถของจุลินทรียืรวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.52

สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์. การพัฒนาความสามารถของจุลินทรียืรวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.52

สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์. (2555) การพัฒนาความสามารถของจุลินทรียืรวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SUT.res.2012.52

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0