การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม
การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
ผู้แต่งร่วม :
กนกอร สว่างศรี, ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
รหัสดีโอไอ :

กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่. 2558. การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2015.1

กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่. (2558) การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2015.1

กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่. การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2015.1

กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่. (2558) การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NPRU.res.2015.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 153
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 100
วิชาการ :
 53
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0